شماره تماس: 02128422740ایمیل: info [at] daryaserver.ir

جستجوی هوشمند

جستجوی هوشمند برای یافتن سریعتر سرویس مورد نظر شما ساخته شده است.
شما میتوانید با استفاده از این ابزار، سرور مجازی، سرور اختصاصی و یا هاست مورد نظر خودتان را تنها با چند کلیک پیدا کنید.

 

پکیج های مورد نظر شما
512 مگابایت
30,000ماهانه/ماهانه
 • رم 512 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 25 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • لهستان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
1 گیگابایت
45,000ماهانه/ماهانه
 • رم 1024 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 40 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • لهستان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
2 گیگابایت
65,000ماهانه/ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 80 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • لهستان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
4 گیگابایت
97,000ماهانه/ماهانه
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 150 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • لهستان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
8 گیگابایت
150,000ماهانه/ماهانه
 • رم 8192 مگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • هارد 200 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • لهستان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
100 مگابایت
59,000سالانه/سالانه
 • فضا 100 مگابایت
 • پهنای باند 5000 مگابایت
 • دایرکت ادمین
 • ادان دامنه ندارد
 • سایر امکانات نامحدود
راه اندازی در 1 دقیقه
200 مگابایت
99,000سالانه/سالانه
 • فضا 200 مگابایت
 • پهنای باند 10000 مگابایت
 • دایرکت ادمین
 • ادان دامنه ندارد
 • سایر امکانات نامحدود
راه اندازی در 1 دقیقه
500 مگابایت
169,000سالانه/سالانه
 • فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند 15000 مگابایت
 • دایرکت ادمین
 • ادان دامنه 1 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
راه اندازی در 1 دقیقه
1000 مگابایت
219,000سالانه/سالانه
 • فضا 1000 مگابایت
 • پهنای باند 20000 مگابایت
 • دایرکت ادمین
 • ادان دامنه 2 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
راه اندازی در 1 دقیقه
2000 مگابایت
299,000سالانه/سالانه
 • فضا 2000 مگابایت
 • پهنای باند 40000 مگابایت
 • دایرکت ادمین
 • ادان دامنه 4 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
راه اندازی در 1 دقیقه
512 مگابایت
30,000ماهانه/ماهانه
 • رم 512 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 25 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • انگلستان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
1 گیگابایت
45,000ماهانه/ماهانه
 • رم 1024 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 40 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • انگلستان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
2 گیگابایت
65,000ماهانه/ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 80 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • انگلستان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
4 گیگابایت
97,000ماهانه/ماهانه
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 150 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • انگلستان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
8 گیگابایت
150,000ماهانه/ماهانه
 • رم 8192 مگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • هارد 200 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • انگلستان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
512 مگابایت
30,000ماهانه/ماهانه
 • رم 512 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 25 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • فرانسه + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
1 گیگابایت
45,000ماهانه/ماهانه
 • رم 1024 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 40 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • فرانسه + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
2 گیگابایت
65,000ماهانه/ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 80 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • فرانسه + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
4 گیگابایت
97,000ماهانه/ماهانه
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 150 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • فرانسه + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
8 گیگابایت
150,000ماهانه/ماهانه
 • رم 8192 مگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • هارد 200 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • فرانسه + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
512 مگابایت
30,000ماهانه/ماهانه
 • رم 512 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 25 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • هلند + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
1 گیگابایت
45,000ماهانه/ماهانه
 • رم 1024 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 40 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • هلند + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
2 گیگابایت
65,000ماهانه/ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 80 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آلمان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
4 گیگابایت
97,000ماهانه/ماهانه
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 150 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • هلند + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
8 گیگابایت
150,000ماهانه/ماهانه
 • رم 8192 مگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • هارد 200 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • هلند + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
512 مگابایت
30,000ماهانه/ماهانه
 • رم 512 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 25 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • چک + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
1 گیگابایت
45,000ماهانه/ماهانه
 • رم 1024 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 40 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • چک + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
2 گیگابایت
65,000ماهانه/ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 80 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • چک + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
4 گیگابایت
97,000ماهانه/ماهانه
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 150 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • چک + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
8 گیگابایت
150,000ماهانه/ماهانه
 • رم 8192 مگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • هارد 200 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • چک + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
512 مگابایت
30,000ماهانه/ماهانه
 • رم 512 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 25 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ایرلند + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
1 گیگابایت
45,000ماهانه/ماهانه
 • رم 1024 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 40 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ایرلند + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
2 گیگابایت
65,000ماهانه/ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 80 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ایرلند + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
4 گیگابایت
97,000ماهانه/ماهانه
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 150 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ایرلند + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
8 گیگابایت
150,000ماهانه/ماهانه
 • رم 8192 مگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • هارد 200 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ایرلند + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
100 مگابایت
79,000سالانه/سالانه
 • فضا 100 مگابایت
 • پهنای باند 3000 مگابایت
 • سی پنل + لایت اسپید
 • ادان دامنه ندارد
 • سایر امکانات نامحدود
راه اندازی در 1 دقیقه
200 مگابایت
119,000سالانه/سالانه
 • فضا 200 مگابایت
 • پهنای باند 5000 مگابایت
 • سی پنل + لایت اسپید
 • ادان دامنه 1 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
راه اندازی در 1 دقیقه
500 مگابایت
189,000سالانه/سالانه
 • فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند 10000 مگابایت
 • سی پنل + لایت اسپید
 • ادان دامنه 1 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
راه اندازی در 1 دقیقه
1000 مگابایت
239,000سالانه/سالانه
 • فضا 1000 مگابایت
 • پهنای باند 100000 مگابایت
 • سی پنل + لایت اسپید
 • ادان دامنه 1 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
راه اندازی در 1 دقیقه
2000 مگابایت
319,000سالانه/سالانه
 • فضا 2000 مگابایت
 • پهنای باند 180000 مگابایت
 • سی پنل + لایت اسپید
 • ادان دامنه 1 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
راه اندازی در 1 دقیقه
512 مگابایت
30,000ماهانه/ماهانه
 • رم 512 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 25 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آلمان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
1 گیگابایت
45,000ماهانه/ماهانه
 • رم 1024 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 40 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آلمان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
2 گیگابایت
65,000ماهانه/ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 80 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آلمان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
4 گیگابایت
97,000ماهانه/ماهانه
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 150 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آلمان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
8 گیگابایت
150,000ماهانه/ماهانه
 • رم 8192 مگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • هارد 200 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آلمان + VMWare ESXi 6.5
 • دارای پنل ریبوت پیشرفته
راه اندازی در 1 دقیقه
backup
بکاپ گیری 24/7

بک آپ گیری مداوم به صورت منظم به صورت روزانه ، ماهانه

support
پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی ما به صورت شبانه روزی آماده خدمت به مشتریان میباشد.

garanty
گارانتی بازگشت وجه

گارانتی بازگشت وجه به هر دلیل به مدت 7 روز.

freetransfer
انتقال رایگان سایت

انتقال رایگان سایت شما از هر شرکت هاستینگ به ما.

طراحی شده با توسط دریاسرور

هاست ابری

،

هاست سی پنل

،

نمایندگی سی پنل

،

سرور مجازی

،

سرور اختصاصی

،

سرور مجازی ابری

،

خرید سرور مجازی

،

خرید هاست cpanel

،

خرید vps