تنظیم آدرس IPv6 در لینوکس

پیش فرض های آموزش :

آدرس IPv6 :

2a03:2628:1::10/64

آدرس Gateway :

2a03:2628:1::1

 

 

  • فعال کردن IPv6 در خانواده ردهت ( RHEL , CentOS , Fedora و …) :

۱ – فعال کردن شبکه IPv6 :

عبارت NETWORKING_IPV6=yes را به فایل etc/sysconfig/network/ اضافه کنید :

echo “NETWORKING_IPV6=yes” >> /etc/sysconfig/network

2 – تنظیم آدرس IPv6 بهمراه دروازه پیش فرض :

اگر نام کارت شبکه شما eth0 می باشد ( از طریق دستور ifconfig قابل مشاهده است)،عبارات زیر را در فایل etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0/ قرار دهید :

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

IPV6INIT=yes

IPV6ADDR=2a03:2628:1::10/64

IPV6_DEFAULTGW=2a03:2628:1::1

نمونه تنظیمات برای استفاده همزمان IPv4 و IPv6 :

DEVICE=”eth0″

NM_CONTROLLED=”yes”

ONBOOT=”yes”

IPADDR=109.74.225.43

NETMASK=255.255.255.192

GATEWAY=109.75.228.1

IPV6INIT=yes

IPV6ADDR=2a03:2628:1::10/64

IPV6_DEFAULTGW=2a03:2628:1::1

3- سرویس network را شروع مجدد کنید :

service network restart

 

  • فعال کردن IPv6 در خانواده دبین ( دبین ، اوبونتو و … ) :

۱-اگر نام کارت شبکه شما eth0 می باشد ( از طریق دستور ifconfig قابل مشاهده است)،عبارات زیر را در فایل etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0/ قرار دهید :

nano /etc/network/interfaces

iface eth0 inet6 static

pre-up modprobe ipv6

address 2a03:2628:1::10

netmask 64

gateway 2a03:2628:1::1

نمونه تنظیمات برای استفاده همزمان IPv4 و IPv6 :

iface eth0 inet static

address 109.74.225.43

netmask 255.255.255.192

network 109.74.225.0

broadcast 109.74.225.63

gateway 109.75.228.1

iface eth0 inet6 static

pre-up modprobe ipv6

address 2a03:2628:1::10

netmask 64

gateway 2a03:2628:1::1

 

2-سرویس networking را شروع مجدد کنید :

/etc/init.d/networking restart

  • تنظیم DNS سرور :

فایل etc/resolv.conf/ را مطابق زیر برای استفاده از DNS سرورهای V6 شرکت گوگل تنظیم کنید :

nano /etc/resolv.conf

nameserver 2001:4860:4860::8888

nameserver 2001:4860:4860::8844

  • آزمایش درستی تنظیمات :

برای تست تنظیمات انجام شده سرورهای پرشین ادمینز و گوگل را که با IPv6 تنظیم شده اند ping کنید :

[root@PersianAdmins ~]# ping6 persianadmins.ir

PING persianadmins.ir(2a00:7c80:0:8::3) 56 data bytes

64 bytes from 2a00:7c80:0:8::3: icmp_seq=1 ttl=56 time=308 ms

64 bytes from 2a00:7c80:0:8::3: icmp_seq=2 ttl=56 time=310 ms

64 bytes from 2a00:7c80:0:8::3: icmp_seq=3 ttl=56 time=309 ms

64 bytes from 2a00:7c80:0:8::3: icmp_seq=4 ttl=56 time=308 ms

^C

— persianadmins.ir ping statistics —

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3999ms

rtt min/avg/max/mdev = 308.244/309.212/310.228/0.867 ms

[root@PersianAdmins ~]# ping6 ipv6.google.com

PING ipv6.google.com(arn06s01-in-x10.1e100.net) 56 data bytes

64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=1 ttl=54 time=337 ms

64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=2 ttl=54 time=338 ms

64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=3 ttl=54 time=334 ms

64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=4 ttl=54 time=329 ms

64 bytes from arn06s01-in-x10.1e100.net: icmp_seq=5 ttl=54 time=332 ms

^C

— ipv6.google.com ping statistics —

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4490ms

rtt min/avg/max/mdev = 329.992/334.510/338.027/3.167 ms

برای مشاهده جدول مسیریابی از دستورات زیر استفاده کنید :

[root@PersianAdmins ~]# route -n -A inet6

Kernel IPv6 routing table

Destination Next Hop Flags Metric Ref Use Iface

2a03:2628:1::/64 :: UA ۲۵۶ ۸۳۴۹ ۰ eth1

fe80::/64 :: U ۲۵۶ ۰ ۰ eth1

::/0 ۲a03:2628:1::1 UG ۱ ۱۸۱۸ ۰ eth1

::/0 fe80::215:c6ff:fe1f:861b UGDA ۱۰۲۴ ۱ ۰ eth1

::1/128 :: U ۰ ۲۶۷ ۱ lo

2a03:2628:1::10/128 :: U ۰ ۱۸۳۸۴ ۱ lo

2a03:2628:1:0:20c:29ff:fe0c:bebf/128 :: U ۰ ۴۰ ۱ lo

fe80::20c:29ff:fe0c:bebf/128 :: U ۰ ۷۵۶ ۱ lo

ff00::/8 :: U ۲۵۶ ۰ ۰ eth1

[root@PersianAdmins ~]# ip -6 route show

unreachable ::/96 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295

unreachable ::ffff:0.0.0.0/96 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295

unreachable 2002:a00::/24 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295

unreachable 2002:7f00::/24 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295

unreachable 2002:a9fe::/32 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295

unreachable 2002:ac10::/28 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295

unreachable 2002:c0a8::/32 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295

unreachable 2002:e000::/19 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295

2a03:2628:1::/64 dev eth1 proto kernel metric 256 expires 0sec mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295

unreachable 3ffe:ffff::/32 dev lo metric 1024 error -101 mtu 16436 advmss 16376 hoplimit 4294967295

fe80::/64 dev eth1 proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295

default via 2a03:2628:1::1 dev eth1 metric 1 mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295

default via fe80::215:c6ff:fe1f:861b dev eth1 proto kernel metric 1024 expires 0sec mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 64

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4490ms

rtt min/avg/max/mdev = 329.992/334.510/338.027/3.167 ms

  • منابع :

fedoraproject.org

centos.org

debian.org

cyberciti.biz